FİİN KOLEJİ EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

ÖN KAYIT YAPTIRACAK VE BİLGİ ALMAK İSTEYEN İLGİLİLER İÇİN

AYDINLATMA METNİ

İşbu metni yayımlamaktaki amacımız, 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenip korunduğunu açıklayıcı bir şeklide ilgililerine duyurmaktır.

FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, muhafaza eder, faaliyeti ile sınırlı olarak ve yasal mevzuat gereği paylaşır ve bu verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak korunmasını sağlar.

1-VERİ SORUMLUSU:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Kısaca “Kurum” olarak anılacaktır.)  tarafından yasal mevzuat ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2-İLGİLİ KİŞİLER:

Okulumuza kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişiler, FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş. veri tabanında bilgileri kayıtlı olan, tüm ilgili kişisel veri sahipleridir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Verileri : Veli ve öğrencinin; ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, mezuniyet bilgileri,

İletişim Verileri : Veli ve öğrencinin; adres, telefon, e posta adresi

Görsel Veriler : Kamera kayıtları, fotoğraf

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil her türlü kişisel veri içeren bilgi ve belgeyi içermekte olup, tüm kişisel veriler fiziki ve bilgisayar ortamında mevzuata uygun olarak saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kurumumuza yapmış olduğunuz ön kayıt yaptırma, okul ve eğitim hakkında bilgi alma kapsamında, elektronik ortamda internet sitemiz ve elektronik posta, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar üzerinden Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızası alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, kanunla yükümlü kılınan veri işleme şartlarına ve ilkelerine riayet edilmek suretiyle işlenmektedir.

 Kişisel verilerin ilgili mevzuatlar kapsamında işlenmesi Okul’un her türlü faaliyeti kapsamaktadır.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR:

İnternet sitemizdeki ön kayıt formuna ilişkin paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; hizmetin organizasyonu ve yönetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, hukuki iş ve işlemlerin takibi, tüm faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeler, Mahalle Muhtarlıkları, kanunen yetkili olan ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile; iş ortakları, hizmet alınan 3. şahıs gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler ile, haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ile, velinin talebi halinde öğrencinin destek aldığı psikolojik danışmanı ve uzman ile, okula ait kurumsal internet sitesi ve diğer tüm dijital ve basılı mecralarda, sosyal medyada okulun tanıtımı ve bilgilendirme amacı ile paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde de aktarılabilecektir.

FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş., ilgili kişilerin kişisel verilerini KVK Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde paylaşmamaktadır. Kişisel Verilerin yurt dışına paylaşımı bulunmamaktadır.

5-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA YÖNTEMLERİMİZ:

Her türlü yolla elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği Veri Sorumlusu sıfatıyla FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından ve/veya gizlilik çerçevesinde ve sözleşme kapsamında çalıştığımız ilgili şirket ya da kuruluşlarca teknolojik imkanlar ve maliyet gözetilerek her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri uygulanmak suretiyle korunmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ:

Veri sorumlusu tarafından öğrencilerin, velilerin ve ilgilerin söz konusu kişisel verilerini ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum iç politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Ancak; öğrencilere ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraflar, videolar, öğrencilerin sesi ve görüntüleri) bilgilendirme ve tanıtım amacı ile süresiz olarak saklanmaktadır.

7-6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz- gün içinde ücretsiz olarak-sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

• Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

• Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

• Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

• Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Veri Sorumlusu’nun söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde veya söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesine dair rızanızı geri almak istediğinizde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

• Veri Sorumlusu’ndan, yine Veri Sorumlusu tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

• Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

8- HAKLARIN KULLANIMI:

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, FİİN Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin resmi internet sitesinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, yazılı şekilde veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca bildirilen ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizden göndererek Veri Sorumlusu’na ulaştırabilirsiniz.

Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin yazılı ve imzalı dilekçenizi ya da Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Acıbadem Cd. No: 56 Kadıköy/ İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalı ile gönderebilir veya formun ya da dilekçenizin güvenli elektronik imzalı bir suretini info@fiin.com.tr mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kurumumuzda kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Velisi/vasisi bulunduğunuz öğrencinin kişisel verileriyle kendi verilerinizin yukarıda açıklanan sebeplerle, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme AÇIK RIZA nız olması halinde ONAYLAYINIZ.